Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
psp1 [2010-10-28 14:30]
Joakim Forsgren
psp1 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Första övning ======+====== Första övning ​(Rastergrafik) ​======
 Ni skall göra ert första fotomontage och första färgläggning. Ni skall göra ert första fotomontage och första färgläggning.