Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projektplan [2018-12-19 12:54]
Joakim Forsgren
projektplan [2018-12-19 12:57] (current)
Joakim Forsgren
Line 14: Line 14:
 Skriv ner hur projektet ska kommuniceras med "​kunden"​.\\ Skriv ner hur projektet ska kommuniceras med "​kunden"​.\\
 Hur ska kommunikation med handledaren samt kontinuerlig dokumentation av arbetets gång sker genom... Hur ska kommunikation med handledaren samt kontinuerlig dokumentation av arbetets gång sker genom...
 +
 +=== Framtagning av grafisk form ===
 +Hur ska UI se ur? Ska någon grafik användas?
  
 === Plan för genomförande med en tidplan === === Plan för genomförande med en tidplan ===
 Gör en tidsplan utifrån use cases och annat som måste med i planen. Gör en tidsplan utifrån use cases och annat som måste med i planen.