Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
project_2017 [2017-04-06 21:07]
Joakim Forsgren [Börja koda]
project_2017 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 84: Line 84:
     * Commit efter slutdatum kommer inte att gälla.     * Commit efter slutdatum kommer inte att gälla.
     * Ni ska ha följande url till ert projekt: https://​student.oedu.se/​~ert_login/​web1/​web/​mini/​     * Ni ska ha följande url till ert projekt: https://​student.oedu.se/​~ert_login/​web1/​web/​mini/​
-    * Jag kommer att pröva att "​installera"​ ert projekt, kan är alltså bra om updatedb fungerar. ​+    * Jag kommer att pröva att "​installera"​ ert projekt. Det är alltså bra om updatedb fungerar. ​