Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
proga_progb_operativsystem [2013-05-28 22:03]
Joakim Forsgren [Övningar Prog A]
proga_progb_operativsystem [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Programmering A ====== ====== Programmering A ======
-}+
 === OBS! Jag vill att ni skall spara alla era övningar enligt följande namnstandard om inget annat anges i uppgiften === === OBS! Jag vill att ni skall spara alla era övningar enligt följande namnstandard om inget annat anges i uppgiften ===
  
Line 58: Line 58:
 ==== G-nivå ==== ==== G-nivå ====
   - [[pabop_fragesport]]   - [[pabop_fragesport]]
-  - [[http://www2.park.se/​~jf/​code/​lab2.php | Gästbok]]+  - [[http://student.oedu.se/​~jf/​code/​lab2.php | Gästbok]]
   - [[pabop_rpn_stack]]   - [[pabop_rpn_stack]]
 ==== VG-MVG nivå ==== ==== VG-MVG nivå ====
Line 90: Line 90:
   * [[op_kommandon2]]   * [[op_kommandon2]]
 <code bash># för att logga in, vi har bytt port från 22 till 3690 <code bash># för att logga in, vi har bytt port från 22 till 3690
-ssh -p 3690 login@www2.park.se</​code>​+ssh -p 3690 login@student.oedu.se</​code>​
   * [[op_kommandon3]]   * [[op_kommandon3]]
   * [[op_kommandon4]]   * [[op_kommandon4]]