Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog2_01 [2018-09-04 11:15]
Daniel Viström
prog2_01 [2018-09-04 11:28] (current)
Daniel Viström
Line 82: Line 82:
  
 13. 13.
-Skriv ett program där man får ange ett heltal. Så många heltal ska slumpas och läggas in i en ArrayList.\\+Skriv ett program där man får ange ett heltal. Så många heltal ​mellan 1 och 20 ska slumpas och läggas in i en ArrayList.\\
 Efter att alla tal ligger i din ArrayList ska summan av dem beräknas och skrivas ut. Efter att alla tal ligger i din ArrayList ska summan av dem beräknas och skrivas ut.