Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog1_12 [2020-05-18 20:09]
Daniel Viström
prog1_12 [2020-05-18 20:09] (current)
Daniel Viström
Line 75: Line 75:
  
 3. 3.
-Arv.+I denna uppgift ska du testa arv.
   * Du skall med hjälp av din kunskap om klasser göra en klass **Fordon**. Tänk noga igenom namngivning av klasser, metoder och attribut.   * Du skall med hjälp av din kunskap om klasser göra en klass **Fordon**. Tänk noga igenom namngivning av klasser, metoder och attribut.
     * Klassen skall ha minst **3 attribut** (vikt, topphastighet och registreringsId) som är protected. ​     * Klassen skall ha minst **3 attribut** (vikt, topphastighet och registreringsId) som är protected. ​
Line 85: Line 85:
     * Varje klass som ärvs av **Fordon** skall "​override":​a metoden getInfo() och via den funktionen skall det tydligt framgå vilket typ av fordon det är.\\ \\     * Varje klass som ärvs av **Fordon** skall "​override":​a metoden getInfo() och via den funktionen skall det tydligt framgå vilket typ av fordon det är.\\ \\
   * Gör ett **huvudprogram** som testar klasserna du gjort.   * Gör ett **huvudprogram** som testar klasserna du gjort.
- +\\ \\
- +
- +
- +
 ===== Inlämningsuppgift ===== ===== Inlämningsuppgift =====