Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
prog1_12 [2016-05-11 11:41]
Daniel Viström
prog1_12 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 11: Line 11:
   - Du skall med hjälp av din kunskap av klasser göra en klass //Fordon//. Tänk noga igenom namngivning av klasser, metoder och attribut.   - Du skall med hjälp av din kunskap av klasser göra en klass //Fordon//. Tänk noga igenom namngivning av klasser, metoder och attribut.
     * Klassen //Fordon// skall ha en metod getInfo() som returnerar information om objektet.     * Klassen //Fordon// skall ha en metod getInfo() som returnerar information om objektet.
-    * Klassen skall ha minst 3 attribut (vikt, topphastighet och registrerings_id) som är protected.  +    * Klassen skall ha minst 3 attribut (vikt, topphastighet och registreringsId) som är protected.  
-    * Klassen //Fordon// skall ha en konstruktor som sätter minst registrerings_id, gärna mer.+    * Klassen //Fordon// skall ha en konstruktor som sätter minst registreringsId, gärna mer.
     * Man skall kunna hämta och ändra klassens attribut via publika metoder. OBS! två metoder per attribut. \\ \\     * Man skall kunna hämta och ändra klassens attribut via publika metoder. OBS! två metoder per attribut. \\ \\
   - Du skall från klassen //Fordon// ärva minst 3 olika typer av fordon   - Du skall från klassen //Fordon// ärva minst 3 olika typer av fordon