Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog1_08 [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
prog1_08 [2019-03-18 09:02] (current)
Daniel Viström
Line 18: Line 18:
 5. 5.
 Skriv en funktion **spell19($tal)**\\ Skriv en funktion **spell19($tal)**\\
-Funktionen skall ta emot ett tal i intervallet 1 till 19 och skriva ut talet bokstaverat. \\+Funktionen skall ta emot ett tal i intervallet 1 till 19 och skriva ut talet bokstaverat. Låt filen endast innehålla funktionen. Test av den görs i nästa uppgift.\\
  
 6. 6.
 Skriv ett program där man matar in ett heltal i intervallet 1 till 19. Programmet skall kolla så att talet ligger i intervallet. Om det inte gör det skall man vara tvungen att göra ett nytt försök. Skriv ett program där man matar in ett heltal i intervallet 1 till 19. Programmet skall kolla så att talet ligger i intervallet. Om det inte gör det skall man vara tvungen att göra ett nytt försök.
-När ett korrekt tal har matats in skall talet skrivas ut bokstaverat. Obs! du måste använda dig av funktionen spell19 i föregående uppgift.+När ett korrekt tal har matats in skall talet skrivas ut bokstaverat. Obs! du måste använda dig av funktionen ​**spell19** i föregående uppgift. Använd **include** för att få tillgång till funktionen.
 <​code>​ <​code>​
 Ex. Ex.