Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog1_07 [2019-10-17 10:36]
Daniel Viström
prog1_07 [2019-11-27 23:33] (current)
Daniel Viström
Line 82: Line 82:
  
 *17.\\ *17.\\
 +Tre heltal som fungerar som sidor i en rätvinklig triangel kallas för en pythagoreisk trippel, t.ex. 3, 4, 5. Hitta alla pythagoreiska tripplar där inget av talen är större än 500. Inga utskrivna tripplar ska innehålla exakt samma siffror som en annan trippel men i annan ordning.
 +
 +*18.\\
 Om du får tid över kan du prova på att lösa några uppgifter från gamla [[https://​www.progolymp.se/​|programmeringsolympiader]]. Om du får tid över kan du prova på att lösa några uppgifter från gamla [[https://​www.progolymp.se/​|programmeringsolympiader]].