Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
prog1_07 [2018-11-19 15:15]
Daniel Viström
prog1_07 [2019-10-17 10:36] (current)
Daniel Viström
Line 29: Line 29:
 **Tips:** använd (int)(tal1/​tal2) och %. **Tips:** använd (int)(tal1/​tal2) och %.
  
-14.\\+7.\\
 Läs in talen **x**, **y**, **z**. Lägg ihop dem och skriv ut summan. ​ Om minst två av talen är lika räknas de dock inte. Läs in talen **x**, **y**, **z**. Lägg ihop dem och skriv ut summan. ​ Om minst två av talen är lika räknas de dock inte.
  
-15.\\+8.\\
 Läs in talen **x**, **y**, **z**. Lägg ihop dem och skriv ut summan. Dock, om något av värdena är 13 så räknas inte det värdet till summan, och värdena efter räknas inte heller. T.ex. om **x** är 13 så räknas inte **y** eller **z** heller. Läs in talen **x**, **y**, **z**. Lägg ihop dem och skriv ut summan. Dock, om något av värdena är 13 så räknas inte det värdet till summan, och värdena efter räknas inte heller. T.ex. om **x** är 13 så räknas inte **y** eller **z** heller.
  
 ===== Lite svårare problem ===== ===== Lite svårare problem =====
  
-*8.\\+*9.\\
 Skriv ett program där man matar in ett 3-siffrigt tal. \\ Skriv ett program där man matar in ett 3-siffrigt tal. \\
 Programmet ska sätta ihop ett nytt tresiffrigt **tal** med siffrorna i omvänd ordning.\\ Programmet ska sätta ihop ett nytt tresiffrigt **tal** med siffrorna i omvänd ordning.\\
Line 46: Line 46:
 **OBS!** Man får inte använda sig av strängar för att lösa uppgiften. **OBS!** Man får inte använda sig av strängar för att lösa uppgiften.
  
-*9.\\+*10.\\
 Räkna åt Ingemar (Problem taget ur Forskning och framsteg) Räkna åt Ingemar (Problem taget ur Forskning och framsteg)
 Ingemar är bonde. På sin gård har han kycklingar och kaniner. ​ Ingemar är bonde. På sin gård har han kycklingar och kaniner. ​
Line 55: Line 55:
   Svar: 30 kycklingar och 20 kaniner.   Svar: 30 kycklingar och 20 kaniner.
  
-*10.\\+*11.\\
 En palindrom är en siffer- eller textrad som är sådan att den blir samma om man läser den framlänges eller baklänges.,​ t.ex. 12321, 55555, 45554, 11611. Skriv ett program som läser in ett femsiffrigt tal och avgör om det är en palindrom. (Tips: använd heltalsdivision för att dela upp talet i separata siffror.)\\ En palindrom är en siffer- eller textrad som är sådan att den blir samma om man läser den framlänges eller baklänges.,​ t.ex. 12321, 55555, 45554, 11611. Skriv ett program som läser in ett femsiffrigt tal och avgör om det är en palindrom. (Tips: använd heltalsdivision för att dela upp talet i separata siffror.)\\
 **OBS!** Man får inte använda sig av strängar för att lösa uppgiften. **OBS!** Man får inte använda sig av strängar för att lösa uppgiften.
  
-*11+*12
 Skriv ett program som läser in ett heltal (maximalt 2 000 000 000) och avgör om det är en palindrom.\\ Skriv ett program som läser in ett heltal (maximalt 2 000 000 000) och avgör om det är en palindrom.\\
 **OBS!** Man får inte använda sig av strängar för att lösa uppgiften. **OBS!** Man får inte använda sig av strängar för att lösa uppgiften.
  
  
-*12.\\+*13.\\
 41, 5, 26, 2, 88, 9, 38, 67, 14, 30, 25, 44, 11, 94, 58\\ 41, 5, 26, 2, 88, 9, 38, 67, 14, 30, 25, 44, 11, 94, 58\\
 Du skall lägga ihop tre av talen ovan så att summan blir 97. Du skall lägga ihop tre av talen ovan så att summan blir 97.
Line 70: Line 70:
 **Tips:** Använd dig av en array. **Tips:** Använd dig av en array.
  
-*13.\\+*14.\\
 Mata in ett heltal större än eller lika med 20 i ett formulär. Gör kontroll av att talet är ok.\\ Mata in ett heltal större än eller lika med 20 i ett formulär. Gör kontroll av att talet är ok.\\
 Skapa sedan tre arrayer med 10 slumptal var. Slumptalen ska vara positiva heltal mindre än talet du matade in. Alla tal i en och samma array ska vara olika. \\ Skapa sedan tre arrayer med 10 slumptal var. Slumptalen ska vara positiva heltal mindre än talet du matade in. Alla tal i en och samma array ska vara olika. \\
 Hitta alla varianter där ett tal från varje array adderas och blir lika med det inmatade talet. Hitta alla varianter där ett tal från varje array adderas och blir lika med det inmatade talet.
  
-*16.\\+*15.\\
 Skapa ett program som låter användaren gissa ett tal via ett formulär. Talet ska ha slumpats först. Är gissningen högre än talet ber programmet om en lägre gissning och vice versa. Max antal gissningar är 5. Gissar man rätt skall grattis skrivas ut och programmet avslutas. Skapa ett program som låter användaren gissa ett tal via ett formulär. Talet ska ha slumpats först. Är gissningen högre än talet ber programmet om en lägre gissning och vice versa. Max antal gissningar är 5. Gissar man rätt skall grattis skrivas ut och programmet avslutas.
  
-*17.\\+*16.\\
 Skriv ett program som läser in en bokstav och som sedan kollar om tecknet kommer före bokstaven **h** i alfabetet. Om exempelvis den inmatade bokstaven är **d** skrivs ”//d kommer först//​”,​ annars skrivs ”//h kommer först//​”. Bokstäver före andra bokstäver har ett mindre värde. Få det att funka med både små och stora bokstäver. ​ Skriv ett program som läser in en bokstav och som sedan kollar om tecknet kommer före bokstaven **h** i alfabetet. Om exempelvis den inmatade bokstaven är **d** skrivs ”//d kommer först//​”,​ annars skrivs ”//h kommer först//​”. Bokstäver före andra bokstäver har ett mindre värde. Få det att funka med både små och stora bokstäver. ​
  
 +*17.\\
 +Om du får tid över kan du prova på att lösa några uppgifter från gamla [[https://​www.progolymp.se/​|programmeringsolympiader]].