Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
prog1_06 [2019-12-02 11:29]
Daniel Viström
prog1_06 [2019-12-05 13:44] (current)
Daniel Viström
Line 59: Line 59:
   * Fundera på hur du skall behandla ett svar utan namn och gör den lösning du tycker är bäst.   * Fundera på hur du skall behandla ett svar utan namn och gör den lösning du tycker är bäst.
   * För er som går kursen ''​Webutveckling 1'' ​ så gäller att alla sidor skall vara korrekt HTML5 och en CSS som är fri från fel. Sidan bör också ha en layout som är tilltalande.   * För er som går kursen ''​Webutveckling 1'' ​ så gäller att alla sidor skall vara korrekt HTML5 och en CSS som är fri från fel. Sidan bör också ha en layout som är tilltalande.
-  * Få highscorelistan att fungera även om det är fler än 10 frågor. usort() kan vara användbart.+  * Få highscorelistan att fungera även om det är fler än 10 frågor.
  
 7.\\ 7.\\