Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
panorama1 [2010-11-30 10:58]
Joakim Forsgren
panorama1 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 7: Line 7:
  
  
-Bilderna hittar ni [[http://www2.park.se/​~jf/​files/​panorama/​ |här]]\\+Bilderna hittar ni [[http://student.oedu.se/​~jf/​files/​panorama/​ |här]]\\
   * 1_vatten - här finns de bilder ni behöver   * 1_vatten - här finns de bilder ni behöver
   * 2_berg - här finns de bilder ni behöver   * 2_berg - här finns de bilder ni behöver
Line 19: Line 19:
 (Korten var inte tagna på det sätt de föreslår...)\\ (Korten var inte tagna på det sätt de föreslår...)\\
  
 +För er som är på APU så gäller det att skicka in det färdiga resultatet.