Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pabop_u5 [2011-10-24 10:09]
Joakim Forsgren
pabop_u5 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 5: Line 5:
 // För att läsa in en sträng utan radbrytning på slutet // För att läsa in en sträng utan radbrytning på slutet
 $handle = fopen ("​php://​stdin","​r"​);​ $handle = fopen ("​php://​stdin","​r"​);​
-$str = substr(fgets($handle),0,-1);+$str = trim(fgets($handle));​
 </​code>​ </​code>​
   - Skriv ett program som frågar efter ditt förnamn och därefter skriver ut vad ditt förnamn börjar på för bokstav.   - Skriv ett program som frågar efter ditt förnamn och därefter skriver ut vad ditt förnamn börjar på för bokstav.