Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pabop_login [2011-03-23 11:34]
Joakim Forsgren
pabop_login [2017-09-01 14:54] (current)
Line 15: Line 15:
 - Om man är inloggad ska man ha möjlighet att logga ut. - Om man är inloggad ska man ha möjlighet att logga ut.
  
-Sen min [[http://www2.park.se/​~jf/​code/​login_file/​|Inloggning]]!+Sen min [[http://student.oedu.se/​~jf/​code/​login_file/​|Inloggning]]!
 == Tips == == Tips ==
 Ett bra sätt att lösa uppgiften är att använda sig av 3 filer. Ett bra sätt att lösa uppgiften är att använda sig av 3 filer.
  
 start.php start.php
-  * start session+  * starta ​session
   * kollar om man är inloggad if($_SESSI...   * kollar om man är inloggad if($_SESSI...
   * Om nej: visar login form, action='​do_login.php'​   * Om nej: visar login form, action='​do_login.php'​