Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
pabop_forum [2011-08-31 14:41]
Joakim Forsgren
pabop_forum [2017-09-01 14:54] (current)
Line 31: Line 31:
  
 Tips! Tips!
-Gör en fil som håller ordning på alla ämnen och sen en fil med alla inlägg, alternativ att du gör en fil per ämen där du sparar inläggen för just detta ämne.+Gör en fil som håller ordning på alla ämnen och sen en fil per ämne med alla inlägg just det ämnet. Du får givetvis göra någon annan lösning.
  
-Se mitt ex på ett [[http://www2.park.se/~jf/code/lab5.php|forum]].+Se mitt ex på ett [[http://student.oedu.se/~jf/code/lab5.php|forum]].