Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
op_uppgift_user [2018-02-08 15:21]
Joakim Forsgren
op_uppgift_user [2018-02-08 15:22] (current)
Joakim Forsgren
Line 43: Line 43:
 </​code>​ </​code>​
   - Lägg upp dem igen och kolla att allt är som det ska, ropa på mig och få godkänt.   - Lägg upp dem igen och kolla att allt är som det ska, ropa på mig och få godkänt.
-  - Jobba med filsystem på valfri plats - **sista dag för redovisning är 8/1-2010** 
  
- 
-God Jul!\\ 
-/JoakimF