Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
op1 [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
op1 [2018-11-16 13:23] (current)
Joakim Forsgren
Line 31: Line 31:
   * Hur hanteras processorn och vad menas med multitasking?​   * Hur hanteras processorn och vad menas med multitasking?​
 ===== Redovisning ===== ===== Redovisning =====
-På lektion den 8/9 vill jag ha in det ni har skrivit+Jag vill ha in det ni skrivit ​en vecka innan ni ska redovisa muntligt, detta för att er opponent ska hinna förbereda sig.
-Ni kommer eventuellt få redovisa muntligt ​den 15/9 men det bestämmer vi den 8:e+