Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

oevning7 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Uppgifter i Programmering A ======
  
 +**Obs! ​
 +Spara uppgifterna som u1.cpp, u2.cpp, ... i en mapp som du döper till nr7.
 +**
 +
 +
 +
 +
 +===== Funktioner =====
 +
 +1.
 +Skriv en funktion **void printname(string name, int n)** \\
 +som tar emot ett namn och skriver ut det n antal gånger.\\
 +Utgå från att det endast kommer godkända värden till funktionen.\\
 +Du skall använda funktionen i ett program.
 +
 +2.
 +Skriv en funktion som returnerar medelvärdet av två tal. Inläsning av talen och utskrift av medelvärdet ska ske i huvudprogrammet.
 +
 +3. 
 +Skriv en funktion som tar emot ett värde på en cirkels radie och sedan returnerar arean.
 +
 +4. 
 +Skriv en funktion som tar emot värden på bas och höjd för en triangel och returnerar arean.
 +
 +5.
 +Skriv en funktion **void spell9(int tal)**\\
 +Funktionen skall ta emot ett tal mellan 1 och 9 och skriva ut talet bokstaverat. \\
 +
 +6.
 +Skriv ett program där man matar in ett heltal mellan 1 och 9. Programmet skall kolla så att taler ligger i intervallet. Om det inte gör det skall man vara tvungen att göra ett nytt försök.
 +När ett korrekt tal har matats in skall talet skrivas ut bokstaverat. Obs! du måste använda dig av funktionen spell9 i föregående uppgift.
 +Ex.
 +Ange ett tal: 12
 +Felaktig inmating
 +Ange ett tal: 7
 +Du skrev in sju
 +
 +7.
 +Skriv en funktion
 +**double calc(double numb1, double numb2, char op)**
 +Funktionen skall ta emot två tal och en operator och retunera värdet av
 +numb1 op numb2.
 +Funktionen skall inte ha någon felkontroll utan man utgår från att det bara kommer godkända tal och
 +endast +, -, *, / som operatorer. ​
 +
 +8.
 +Ni skall skriva ett program som presenterar en meny med olika val.
 +Följande val måste vara med.
 +
 +
 +
 +  1 Beräkna arean av en triangel
 +  2 Beräkna arean av en rektangel
 +  3 Beräkna arean av en cirkel
 +  4 Beräkna volymen av ett rätblock
 +  5 Beräkna volymen av ett klot
 +  q  För att avsluta programmet
 +  ​
 +  Välj (1-5 eller q): 
 +
 +
 +Varje val skall göras i en egen funktion och man skall kunna utföra en beräkning flera gånger. Om man väljer att svara n så skall man lämna funktionen och komma tillbaka till huvudmenyn...
 +
 +Ex. om man valde 1.
 +
 +
 +  Ange bas och höjd: 4 8
 +  Arean blir 16 ae
 +  Beräkna ny triangelarea (j/n):
 +
 +
 +I denna uppgift behöver inte funktionerna ta emot något värde eller lämna ifrån sig något värde. De kan därför ha följande utseende:
 +
 +
 +  void triangel(void) {
 +    // kod för funktionen
 +  }
 +
 +9.
 +Skriv ett program som löser andragradsekvationer på formen: <​m>​ax^2+bx+c=0</​m>​ \\
 +Man skall få mata in variablerna a, b och c och få svaret presenterat på ett lämpligt sätt. Om det inte finns någon reell lösning skall en lämplig utskrift presenteras.\\
 +tips! Om man includerar filen \\ 
 +''​**#​include <​cmath>​**''​ \\
 +så får man tillgång till en funktion som beräkanar roten ut ett flyttal \\
 +''​**double sqrt(double tal)**''​.
 +
 +10.
 +Skriv en funktion ​ \\
 +''​int leapyear(int year)''​ \\
 +som tar ett årtal som argument och retunerar 1 om det är ett skottår annars retunerar funktionen 0. \\
 +Du kan anse att ett skottår inträffar varje år som årtalet är jämnt delbart med 4 med undantag av de sekelår tex 1700, 1800, 1900)där sekeltalet (17, 18, 19) inte är jämt delbara med 4.
 +
 +11.
 +Skriv en funktion \\
 +''​int days(int year, int month, int day)''​ \\
 +som retunerar antalet dagar från årets början till angivet datum. ex days(1990,​3,​12) skall retunera värdet.\\
 +OBS! Funktionen skall använda sig av funktionen leapyear().
 +
 +12.
 +Skriv ett program som använder sig av funktionen days() för att
 +beräkna antalet dagar sedan Elvis Presley föddes. \\ 
 +tips! Använd dig av leapyear och days som du redan har gjort så kommer detta att gå fort och bli enkelt! \\
 +[[http://​student.oedu.se/​~jf/​c_plus/​cplus_kod/​elvis.exe|Se färdigt program]]