Uppgifter i Programmering A

Obs! Spara uppgifterna som u1.cpp, u2.cpp, … i en mapp som du döper till nr7.

1. Skriv en funktion void printname(string name, int n)
som tar emot ett namn och skriver ut det n antal gånger.
Utgå från att det endast kommer godkända värden till funktionen.
Du skall använda funktionen i ett program.

2. Skriv en funktion som returnerar medelvärdet av två tal. Inläsning av talen och utskrift av medelvärdet ska ske i huvudprogrammet.

3. Skriv en funktion som tar emot ett värde på en cirkels radie och sedan returnerar arean.

4. Skriv en funktion som tar emot värden på bas och höjd för en triangel och returnerar arean.

5. Skriv en funktion void spell9(int tal)
Funktionen skall ta emot ett tal mellan 1 och 9 och skriva ut talet bokstaverat.

6. Skriv ett program där man matar in ett heltal mellan 1 och 9. Programmet skall kolla så att taler ligger i intervallet. Om det inte gör det skall man vara tvungen att göra ett nytt försök. När ett korrekt tal har matats in skall talet skrivas ut bokstaverat. Obs! du måste använda dig av funktionen spell9 i föregående uppgift. Ex. Ange ett tal: 12 Felaktig inmating Ange ett tal: 7 Du skrev in sju

7. Skriv en funktion double calc(double numb1, double numb2, char op) Funktionen skall ta emot två tal och en operator och retunera värdet av numb1 op numb2. Funktionen skall inte ha någon felkontroll utan man utgår från att det bara kommer godkända tal och endast +, -, *, / som operatorer.

8. Ni skall skriva ett program som presenterar en meny med olika val. Följande val måste vara med.

1 Beräkna arean av en triangel
2 Beräkna arean av en rektangel
3 Beräkna arean av en cirkel
4 Beräkna volymen av ett rätblock
5 Beräkna volymen av ett klot
q  För att avsluta programmet

Välj (1-5 eller q): 

Varje val skall göras i en egen funktion och man skall kunna utföra en beräkning flera gånger. Om man väljer att svara n så skall man lämna funktionen och komma tillbaka till huvudmenyn…

Ex. om man valde 1.

Ange bas och höjd: 4 8
Arean blir 16 ae
Beräkna ny triangelarea (j/n):

I denna uppgift behöver inte funktionerna ta emot något värde eller lämna ifrån sig något värde. De kan därför ha följande utseende:

void triangel(void) {
  // kod för funktionen
}

9. Skriv ett program som löser andragradsekvationer på formen: <m>ax^2+bx+c=0</m>
Man skall få mata in variablerna a, b och c och få svaret presenterat på ett lämpligt sätt. Om det inte finns någon reell lösning skall en lämplig utskrift presenteras.
tips! Om man includerar filen
#include <cmath>
så får man tillgång till en funktion som beräkanar roten ut ett flyttal
double sqrt(double tal).

10. Skriv en funktion
int leapyear(int year)
som tar ett årtal som argument och retunerar 1 om det är ett skottår annars retunerar funktionen 0.
Du kan anse att ett skottår inträffar varje år som årtalet är jämnt delbart med 4 med undantag av de sekelår tex 1700, 1800, 1900)där sekeltalet (17, 18, 19) inte är jämt delbara med 4.

11. Skriv en funktion
int days(int year, int month, int day)
som retunerar antalet dagar från årets början till angivet datum. ex days(1990,3,12) skall retunera värdet.
OBS! Funktionen skall använda sig av funktionen leapyear().

12. Skriv ett program som använder sig av funktionen days() för att beräkna antalet dagar sedan Elvis Presley föddes.
tips! Använd dig av leapyear och days som du redan har gjort så kommer detta att gå fort och bli enkelt!
Se färdigt program