Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

oevning3 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Uppgifter i Programmering A ======
 +
 +**Obs! \\
 +Spara uppgifterna som u1.cpp, u2.cpp, ... i en mapp som du döper till nr3.
 +**
 +
 +
 +
 +===== Följande får lösas hur man vill =====
 +
 +1. 
 +Skriv ett program som läser in tre heltal och sedan skriver ut summan, medelvärdet (med två decimaler), produkten, största tal och minsta tal.
 +
 +2.
 +Skriv ett program som frågar efter antal rader och skriver ut så många rader med stjärnor enligt nedan:
 +
 +  Ange antal rader: 5
 +  ¤
 +  ¤¤
 +  ¤¤¤
 +  ¤¤¤¤
 +  ¤¤¤¤¤
 +
 +
 +3.
 +Skriv ett program som läser in ett heltal och skriver ut om talet är udda eller jämnt.
 +
 +4.
 +Skriv ett program som använder for för att beräkna och skriva ut produkten av de udda heltalen från 1 till 15.
 +
 +
 +5. 
 +Skriv ett program som läser in storleken på en kvadrats sida och skriver ut en ihålig kvadrat med angiven sida. 
 +Programmet ska fungera för kvadrater med sidor mellan 1 och 20.\\
 +Ex:
 +  Ange ett tal: 5
 +  ¤¤¤¤¤
 +  ¤   ¤
 +  ¤   ¤
 +  ¤   ¤
 +  ¤¤¤¤¤
 +
 +6.
 +Skriv ett program som läser in tre positiva tal av typen double och avgör om de kan vara sidor i en triangel.
 +
 +7.
 +Skriv ett program som läser in tre positiva heltal och avgör om de kan vara sidor i en rätvinklig triangel.
 +
 +8.
 +Skriv ett program där man skall gissa rätt bokstav. Det skall fungera på samma sätt som detta [[http://​student.oedu.se/​~jf/​filer/​bokstav.exe|exempel]].