Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
mvc_1 [2010-12-10 11:05]
Joakim Forsgren
mvc_1 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 92: Line 92:
 Ni får gärna göra om och bygga ut mina klass exempel. Ni får gärna göra om och bygga ut mina klass exempel.
  
-Ni kan hämta min {{:​mvc.zip|kod}} här om ni vill. Skulle det finnas några fel i den får ni fixa själv :-)+Ni kan hämta min {{:​mvc.zip|kod}} här om ni vill. Skulle det finnas några fel i den får ni fixa det själv :-)
  
 ==== Extrakrav ==== ==== Extrakrav ====