Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
inkscape4 [2010-09-14 13:15]
Joakim Forsgren created
inkscape4 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
-Jag vill att ni försöker göra en Lotusblomma. Ni kan utgå från bilderna nedan om ni vill.+Jag vill att ni försöker göra en Lotusblomma. Ni kan utgå från bilderna nedan om ni vill. Vi ni utgå från någon annan bild eller bara rita en så är det fritt fram.
  
 {{:​lotusblomma.jpg?​600|}} {{:​lotusblomma.jpg?​600|}}
  
 {{:​lotusblomma2.jpg?​600|}} {{:​lotusblomma2.jpg?​600|}}