Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
inkscape3 [2010-09-08 11:42]
Joakim Forsgren
inkscape3 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 7: Line 7:
 {{:​chrome_logo1.png?​150|}} {{:​chrome_logo1.png?​150|}}
  
-2. Här har ni ett antal olika "​logos",​ ni har fått i uppdrag att göra en ny logga åt det nya företag som har bildats genom att två eller tre av följande företag har slagits ihop.+3. Här har ni ett antal olika "​logos",​ ni har fått i uppdrag att göra en ny logga åt det nya företag som har bildats genom att två eller tre av följande företag har slagits ihop.
  
 Skulle ni vilja använda er av någon annan företags logga så får ni visa den för mig först för att se om jag godkänner den. Skulle ni vilja använda er av någon annan företags logga så får ni visa den för mig först för att se om jag godkänner den.
Line 17: Line 17:
  foreach ($images as $image) {  foreach ($images as $image) {
                 $image = str_replace('​../','',​$image);​                 $image = str_replace('​../','',​$image);​
- echo '<a href="​http://​www2.park.se/​~jf/'​ . $image . '">​ + echo '<a href="​http://​student.oedu.se/​~jf/'​ . $image . '">​ 
-                         <​img src="​http://​www2.park.se/​~jf/​thumb.php?​file='​. $image . '&​width=150"​ title=""​ alt="" ​ >+                         <​img src="​http://​student.oedu.se/​~jf/​thumb.php?​file='​. $image . '&​width=150"​ title=""​ alt="" ​ >
                       </​a>';​                       </​a>';​
  }  }