Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
glosa_projekt [2020-01-31 12:35]
Joakim Forsgren
glosa_projekt [2020-01-31 12:35] (current)
Joakim Forsgren
Line 67: Line 67:
  
 ==== Teknisk specifikation ==== ==== Teknisk specifikation ====
-- Lista use cases+- Lista use cases\\
 - Hur ska GUI se ut? Gör skisser över utseendet.\\ - Hur ska GUI se ut? Gör skisser över utseendet.\\
 - Ska någon grafik användas och hur ska den i så fall tas fram?\\ - Ska någon grafik användas och hur ska den i så fall tas fram?\\