Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
glosa_projekt [2019-02-01 12:51]
Joakim Forsgren [Teknisk specifikation]
glosa_projekt [2019-02-27 12:39] (current)
Daniel Viström
Line 54: Line 54:
 Tala om vilka verktyg som ska som ska användas.\\ Tala om vilka verktyg som ska som ska användas.\\
 Skriv ner hur projektet ska kommuniceras med "​kunden"​.\\ Skriv ner hur projektet ska kommuniceras med "​kunden"​.\\
-Hur ska kommunikation ​med handledaren samt kontinuerlig dokumentation av arbetets gång sker genom...+Kommunikation ​med handledaren samt kontinuerlig dokumentation av arbetets gång sker genom...
  
 ==== Teknisk specifikation ==== ==== Teknisk specifikation ====
-- Hur ska GUI se ut?\\+- Hur ska GUI se ut? Gör skisser över utseendet.\\
 - Ska någon grafik användas och hur ska den i så fall tas fram?\\ - Ska någon grafik användas och hur ska den i så fall tas fram?\\
 - Databasdiagram med förklaringar.\\ - Databasdiagram med förklaringar.\\
-- UML Klassdiagram.\\+- UML Klassdiagram ​för JAVA-programmet.\\
 - Dokumentation av REST-API:​et.\\ - Dokumentation av REST-API:​et.\\
 ex på dokumentation av en endpoint. ex på dokumentation av en endpoint.