Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
glosa_projekt [2019-02-27 12:39]
Daniel Viström
glosa_projekt [2019-09-25 21:55] (current)
Joakim Forsgren
Line 27: Line 27:
 Första målet (ev enda) ska inte vara en färdig produkt utan en [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Minimum_viable_product|MVP]] release, så i planen ska ni vara noga med att ringa in vad som är det minsta ni behöver när det gäller funktion för att få till en fungerande produkt enligt uppgiften.\\ Första målet (ev enda) ska inte vara en färdig produkt utan en [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Minimum_viable_product|MVP]] release, så i planen ska ni vara noga med att ringa in vad som är det minsta ni behöver när det gäller funktion för att få till en fungerande produkt enligt uppgiften.\\
  
-  ​Jobba fram en projektplan.+ 
 +  ​Ni behöver ​en projektplan
   * Gör en förstudie (i detta projekt blir det en "​brainstorming"​).   * Gör en förstudie (i detta projekt blir det en "​brainstorming"​).
   * Ha en Workshop med några av dina klasskamrater.   * Ha en Workshop med några av dina klasskamrater.