Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ga [2016-03-24 11:00]
Joakim Forsgren
ga [2017-09-01 14:54] (current)
Line 7: Line 7:
  
 ===== Tips ===== ===== Tips =====
-  - Gör ert gymnasiearbeta kopplat till Webbserverprogrammering 1 och 2.+  - Gör ert gymnasiearbeta kopplat till inriktningskurser i åk 3
   - Gör en frågeställning som ni kan jobba under hela året.   - Gör en frågeställning som ni kan jobba under hela året.
   - Bryt ner frågeställning i mindre och mer lätthanterliga frågeställningar.   - Bryt ner frågeställning i mindre och mer lätthanterliga frågeställningar.