Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
filesystem [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
filesystem [2018-11-16 13:23] (current)
Joakim Forsgren [Redovisning]
Line 30: Line 30:
   * Ange 10 st filsystem och berätta lite kort om dem.   * Ange 10 st filsystem och berätta lite kort om dem.
 ===== Redovisning ===== ===== Redovisning =====
-Senast den 8/1 vill jag ha in det ni har skrivit.+Jag vill ha in det ni skrivit ​en vecka innan ni ska redovisa muntligt, detta för att er opponent ska hinna förbereda sig.