Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

extrauppgifter_3 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Extrauppgifter i Programmering A kap 3 ======
  
 +**OBS! \\
 +Spara uppgifterna som e1.cpp, e2.cpp, … i en mapp som du döper till e3. 
 +**
 +
 +1. Skriv ett program som läser in en sträng och kollar om den är ett palindrom. Lämplig utskrift skall ske.
 +
 +
 +2. Skriv ett program som läser in ett fullständigt personnummer och kollar om det är korrekt. \\
 +Lämplig utskrift skall ske. tips tecknet '​0'​ har ASCII värdet 48, tecknet '​1'​ har ASCII värdet 49, ...
 +
 +Du får själv ta reda på hur ett personnummer fungerar.