Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dwp_uppgift1 [2009-08-25 11:20]
Joakim Forsgren
dwp_uppgift1 [2017-09-01 14:54] (current)
Line 3: Line 3:
  
 **Uppgift a.** **Uppgift a.**
-Läsa igenom alla [[http://www2.park.se/​~jf/​wiki/​doku.php?​id=kursplaner|kursmål]] själv.+Läsa igenom alla [[http://student.oedu.se/​~jf/​wiki/​doku.php?​id=kursplaner|kursmål]] själv.
 Förstå alla kursmål. (Kunna förklara för mig vad de betyder med egna ord)\\ Förstå alla kursmål. (Kunna förklara för mig vad de betyder med egna ord)\\
 (Skulle ni bli klar med detta kan ni börja fundera igenom övriga punkter. Det är viktigt att alla får tid på sig att läsa i lugn och ro och fundera själva). (Skulle ni bli klar med detta kan ni börja fundera igenom övriga punkter. Det är viktigt att alla får tid på sig att läsa i lugn och ro och fundera själva).
  
-**Uppgift b.**+**Uppgift b. ** 
 +Fundera igenom vad man måste kunna för att utveckla en webbapplikation,​ vilka kunskaper man man måste behärska och vilka programvaror man behöver? 
 + 
 +**Uppgift c.**
 Diskutera i er grupp vad målen betyder så att ni är överens.\\ Diskutera i er grupp vad målen betyder så att ni är överens.\\
 Kan man gruppera om målen så att det hänger ihop? Kanske man kan nå flera mål genom att göra en sak. Kan man gruppera om målen så att det hänger ihop? Kanske man kan nå flera mål genom att göra en sak.
  
-**Uppgift ​c.**+**Uppgift ​d.**
 Fundera ut hur man skall lära sig de olika kursmålen (arbetsformer,​ programvaror,​ mm).\\ Fundera ut hur man skall lära sig de olika kursmålen (arbetsformer,​ programvaror,​ mm).\\
 Jag vill ha in förslag för varje kursmål eller grupp av kursmål. Jag vill ha in förslag för varje kursmål eller grupp av kursmål.
  
-**Uppgift ​d.**+**Uppgift ​e.**
 Fundera ut hur jag skall kunna bedöma hur bra ni har lärt er och uppnått betygskriterierna. (alltså vilket betyg ni skall få). Fundera ut hur jag skall kunna bedöma hur bra ni har lärt er och uppnått betygskriterierna. (alltså vilket betyg ni skall få).
  
-**Uppgift ​e.**+**Uppgift ​f.**
 Vad kalls det som vi har gjort idag?? Vad kalls det som vi har gjort idag??