Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dvprog_18 [2019-10-25 13:56]
Daniel Viström
dvprog_18 [2019-10-25 15:50]
Daniel Viström
Line 1: Line 1:
-====== ​Tip till programmeringsolympiaden ======+====== ​Tips till programmeringsolympiaden ======
  
 I uppgifterna till programmeringsolympiaden kan det vara smidigt att kunna läsa in värden under programmets gång istället för att göra en massa formulär. Här finns ett exempel på hur man kan göra detta då man kör php i terminalen. I uppgifterna till programmeringsolympiaden kan det vara smidigt att kunna läsa in värden under programmets gång istället för att göra en massa formulär. Här finns ett exempel på hur man kan göra detta då man kör php i terminalen.
Line 5: Line 5:
 För att köra programmet som i detta exempel heter **ex_cli.php** gör du så här: För att köra programmet som i detta exempel heter **ex_cli.php** gör du så här:
   * Gör följande inställningar i PhpStorm: **File -> Settings -> Tools -> SSH-terminal**. \\ Välj rätt server under deployment server samt ställ in teckenkodning på **UTF-8**.   * Gör följande inställningar i PhpStorm: **File -> Settings -> Tools -> SSH-terminal**. \\ Välj rätt server under deployment server samt ställ in teckenkodning på **UTF-8**.
 +  * **Tools -> Start SSH-session**
   * Skriv sedan i terminalen.   * Skriv sedan i terminalen.
   * Kommandona **cd mappnamn** (change directory, "​mappnamn"​ är namn på mappen du vill in i) och **ls -la** (list directory contents) är bra för att hitta var programmet ligger bland dina mappar på servern.   * Kommandona **cd mappnamn** (change directory, "​mappnamn"​ är namn på mappen du vill in i) och **ls -la** (list directory contents) är bra för att hitta var programmet ligger bland dina mappar på servern.