Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
dvprog_18 [2019-10-25 13:56]
Daniel Viström
dvprog_18 [2019-10-25 14:03]
Daniel Viström
Line 5: Line 5:
 För att köra programmet som i detta exempel heter **ex_cli.php** gör du så här: För att köra programmet som i detta exempel heter **ex_cli.php** gör du så här:
   * Gör följande inställningar i PhpStorm: **File -> Settings -> Tools -> SSH-terminal**. \\ Välj rätt server under deployment server samt ställ in teckenkodning på **UTF-8**.   * Gör följande inställningar i PhpStorm: **File -> Settings -> Tools -> SSH-terminal**. \\ Välj rätt server under deployment server samt ställ in teckenkodning på **UTF-8**.
 +  * **Tools -> Start SSH-session**
   * Skriv sedan i terminalen.   * Skriv sedan i terminalen.
   * Kommandona **cd mappnamn** (change directory, "​mappnamn"​ är namn på mappen du vill in i) och **ls -la** (list directory contents) är bra för att hitta var programmet ligger bland dina mappar på servern.   * Kommandona **cd mappnamn** (change directory, "​mappnamn"​ är namn på mappen du vill in i) och **ls -la** (list directory contents) är bra för att hitta var programmet ligger bland dina mappar på servern.