Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
dvprog_02 [2018-08-24 14:51]
Daniel Viström
dvprog_02 [2019-08-26 12:51] (current)
Daniel Viström
Line 41: Line 41:
 $tal2 = 7; $tal2 = 7;
  
-echo $name1;+echo $name1; ​           // Skriver ut variabelns värde.
 echo '<​br>';​ echo '<​br>';​
-echo $name1 + $name2; ​   // cast till siffra för att det är en beräkning (cast = "byta datatyp"​+echo $name1 . ' & ' . $name2 . '<​br>'; ​   // String concatenation (slå ihop strängar) med punkt. Radbrytningen kan skrivas med i samma utskrift. 
-echo '<​br>';​ +echo $name1 + $name2; ​   // Cast till siffra för att det är en beräkning (cast = "byta datatyp"​).
-echo $name1 . $name2; ​   // string concatenation (slå ihop strängar).+
 echo '<​br>';​ echo '<​br>';​
  
-echo $name1 . $name2 . '<​br>'; ​ // Radbrytning kan göras på samma rad. +$tal1 + $tal2; ​               // Datorn beräknar men skriver inte ut något. 
-echo 'Hej hej<​br>';​ +echo $tal1 + $tal2 . '<​br>'; ​ // Resultatet av en beräkning skrivs ut
- +$tal3 = $tal1 + $tal2; ​       // Sparar resultatet i en ny variabel. OBS! Den variabel ​som ska innehålla resultatet ska stå först
-$tal3 = $tal1 + $tal2; ​ // skapar ​ny variabel ​innehållande ett heltal ​som blir summan av de två talen+echo $tal3 '<​br>';​ 
-echo $tal3+$tal3 = $tal1 . $tal2; ​       // cast till string för att punkt slår ihop två strängar. Slår ihop talen som om de vore strängar.
-echo '<​br>';​ +
-$tal3 = $tal1 . $tal2; ​ // cast till string för att punkt slår ihop två strängar.+
 echo $tal3 . '<​br>';​ echo $tal3 . '<​br>';​
 +echo '​Beräkning:​ ' . ($tal1 + $tal2) . '<​br>'; ​    // OBS! Parentes omkring beräkningar inuti utskrifter så att beräkningen utförs först.  ​
  
-echo '​Beräkning:​ ' . ($tal3 + $tal2) . '<​br>'; ​    // OBS! Parentes. Varför? 
-  ​ 
 $tal4 = $tal3 / $tal2; $tal4 = $tal3 / $tal2;
 echo $tal4 . '<​br>'; ​       // floating-point number (decimaltal) echo $tal4 . '<​br>'; ​       // floating-point number (decimaltal)
  
 echo (int) $tal4 . '<​br>'; ​ // cast till heltal (kapar decimalerna) i utskriften. echo (int) $tal4 . '<​br>'; ​ // cast till heltal (kapar decimalerna) i utskriften.
-echo $tal4 . '<​br>'; ​     // Variabelns värde har inte förändrats. +echo $tal4 . '<​br>'; ​       // Variabelns värde har inte förändrats. 
-$tal4 = (int) $tal4; ​    ​// Här kapas decimalerna och sparas som det nya $tal4. +$tal4 = (int) $tal4; ​       // Här kapas decimalerna och sparas som det nya $tal4. 
-echo $tal4 . '<​br>'; ​     // Variabelns värde har förändrats.+echo $tal4 . '<​br>'; ​       // Variabelns värde har förändrats.
    
   ​   ​