Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

datorgarfik_kursplan [2017-09-01 14:54] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kursplan ======
 +
 +=== Datorgrafik /LK 50 p ===
 +== Efter fullgjord kurs skall eleven ==
 +  * ha grundläggande färdigheter i ett rasterbaserat bildredigeringsprogram och ett vektorbaserat illustrationsprogram.
 +  * kunna använda digitalkamera för illustration och dokumentation
 +  * kunna välja filformat och upplösning för en digital bild m.a.p användningsområde samt kunna organisera bildfiler på ett rationellt sätt.
 +  * kunna skapa en enkel 2D-animering
 +  * ha provat elementär 3D-modellering
 +