Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
birds_databaser [2017-09-01 14:54]
127.0.0.1 external edit
birds_databaser [2018-10-12 13:26] (current)
Joakim Forsgren
Line 2: Line 2:
 Nu skall nu använda min databas **jf_select**. (login: jf_select, passwd: jf_select) Nu skall nu använda min databas **jf_select**. (login: jf_select, passwd: jf_select)
 När det står tips så är det något nytt, det räcker inte enbart med det som står som tips. Ni kommer behöva läsa i manualen för att lyckas skulle jag tro :-)\\ När det står tips så är det något nytt, det räcker inte enbart med det som står som tips. Ni kommer behöva läsa i manualen för att lyckas skulle jag tro :-)\\
-**OBS!** Ni får bara ställa en fråga för att ta fram ert svar, spara de SQL-frågor ni ställer i en textfil.\\+**OBS!** Ni får bara ställa en fråga för att ta fram ert svar, spara de SQL-frågor ni ställer i en textfil ​(mysql4.txt).\\
 Följande tabeller finns i databasen jf_select (i princip lika i varje fall…) \\ Följande tabeller finns i databasen jf_select (i princip lika i varje fall…) \\
 {{:​selectuppgifter_html_m3687461c.png|}} {{:​selectuppgifter_html_m3687461c.png|}}